นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

บริษัท เมเปิลทราเวล จำกัด ให้ความสำคัญกับ การคุ้มครองข้อ มูลส่วนบุคคลของคุณ โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ อธิบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วัน เดือนปี เกิด สัญชาติ เลขประจําตัวประชาชน หนังสือเดินทาง เป็นต้น

ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้นข้อมูลบัญชี เช่น บัญชีผู้ใช้งาน ประวัติการใช้งาน เป็นต้น

หลักฐานแสดงตัวตน เช่น สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาหนังสือเดินทาง เป็นต้น

ข้อมูลการทําธุรกรรมและการเงิน เช่น ประวัติการสั่งซื้อ รายละเอียดบัตรเครดิต บัญชีธนาคาร เป็นต้น

ข้อมูลทางเทคนิค เช่น IP address, Cookie ID, ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Activity Log) เป็นต้น

ข้อมูลด้านสุขภาพลูกค้า เช่น ข้อมูลการแพ้อาหาร การแพ้ยา เป็นต้น

ข้อมูลด้านการตลาด เช่น ข้อมูลว่าคุณต้องการเข้าถึงข่าวสารและสินค้าเราหรือไม่ และข้อมูลเรื่องช่องทางที่คุณต้องการให้เราติดต่อและเข้าถึง เป็นต้น

ข้อมูลที่เก็บจาก กล้องวงจรปดในโรงแรม และเก็บจากอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยด้านอื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆ เช่น รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นได ที่ถือว่า เป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้เยาว์

หากคุณมีอายุต่ำ กว่า 20 ปี หรือมีข้อจำกัดความสามารถตามกฎหมาย เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจจำเป็นต้องให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองของคุณให้ความยินยอมหรือทีกฎหมายอนุญาตให้ทําได้ หากเราทราบว่า มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง เราจะดำเนินการลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา

วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

เราจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังต่อไปนี้

เซิร์ฟเวอร์บริษัทของเราในประเทศและต่างประเทศ

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวตัถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • เพื่อสร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้งาน เพื่อจดัส่งสินค้าหรือบริการ
  • เพื่อปรับปรุงสินค้า บริการ หรือประสบการณ์การใช้งาน 
  • เพื่อการบริหารจัดการภายในบริษัท เพื่อการตลาดและการส่งเสริมการขาย 
  • เพื่อการบริการหลังการขาย  
  • เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ 
  • เพื่อชำระค่าสินคา้หรือบริการ 
  • เพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข(TermsandConditions) 
  • เพื่อปฎิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของคุณหรือที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยไดด้งัต่อไปนี้

การบริหารจัดการภายในองค์กร 

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในบริษัท เท่าที่จําเป็นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสินค้าหรือบริการของเรา เราอาจรวบรวม ข้อมูลภายในสําหรับ ภายใต้นโยบายนี้เพื่อประโยชน์ของคุณและผู้อื่นมากขึ้น 

ข้อมูลที่เราจัดเก็บที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณจะเก็บไว้อย่างปลอดภียกับทางบริษัทโดย

  • เราจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบหากเราจัดเก็บขอ้มูลหรือต้องการใช้ข้อมูล
  • เจ้าของข้อมูลสามารถขอข้อมูลส่วนบุคลจากเราได้หรือสามารถแจ้งยกเลิกการจัดเก็บเมื่อไหร่ก็ได้

ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่คุณเป็นลูกคา้หรือมีความสัมพันธ์อยู่กับเรา หรือ ตลอดระยะเวลาที่จำ เป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจจำ เป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปหลังจากน้ัน หากมีกฎหมายกำหนดไว้เราจะลบ ทำลาย หรือทำให้เป็นข้อ มูล ที่ไม่สามารถ ระบุตัวตนของคุณได้ เมื่อหมดความจําเป็นหรือ สิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้

สิทธิขอถอนความยินยอม (right to withdraw consent) หากคุณได้ให้ความยินยอม เราจะเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลของคุณไม่ว่าจะเป็นความ ยินยอมที่คุณให้ไว้ก่อนวนั ที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น คุณมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดเวลา

สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล (right to access) คุณมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในความรบผิดชอบของเราและขอให้เราทำ สำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่คุณรวมถึงขอให้เราเปิดเผยว่าเราได้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมาได้อยา่งไร

สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล (right to data portability) คุณมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่เราได้จัดทำข้อมูลส่วน บุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งงานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทาํงานได้โดยอัตโนมัติและสารมารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธี อัตโนมัติรวมทั้งมีสิทธิขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติและมี สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราส่งหรือโอนขอ้มูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลในบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยเหตุทางเทคนิค

สิทธิขอคัดค้าน (right to object) คุณมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในเวลาใดก็ได้หากการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ทำขึ้นเพื่อดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่คุณ สามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเพื่อดําเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ 

สิทธิขอให้ลบหรือทําลายข้อมูล (right to erasure/destruction) คุณมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวคุณได้หากคุณเช่นถือว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเห็นว่าไม่จำเป็นในการ เก็บรักษาไวต้ามวัตถุปะสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้หรือเมื่อคุณได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไวข้างต้นแล้ว

สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล(right to restriction of processing) คุณมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่เราอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคําร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขขอ้มูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของคุณหรือกรณีอื่นใดที่เราหมด จําเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่คุณขอให้เราระงับการใช้แทน

สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล(right torectification) คุณมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันสมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

สิทธิร้องเรียน (right tolodgeacomplaint) คุณมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหากคุณเชื่อว่าการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องคุณสามารถใช้สิทธิของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้โดยติดต่อมาที่เจ้าหน้าทีคุ้มครองส่วนบุคคลของเรา

ตามรายละเอียดท้ายนโยบายนี้เราจะแจ้งผลการดําเนินการภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่เราได้รับคําขอใช้สิทธิจากคุณตามแบบฟอร์มหรือวิธีการที่เรากำหนด ทั้งนี้หากเราปฎิเสธคําขอเราจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้คุณทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ข้อความ (SMS) อีเมล์ โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น

การโฆษณาและการตลาด

เราอาจส่งข้อมูลหรือจดหมายข่าวไปยังอีเมล์ของคุณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอสิ่งที่น่าสนกับคุณ หากคุณไม่ต้องการรับสื่อจากเราผ่านทางอีเมล์อีกต่อไป คุณสามารถกดยกเลิกการติดต่อ ในลิงก์อีเมล์หรือติดต่อมายัง อีเมล์ของเราได้

เทคโนโลยีติดตามตัวบุคคล (Cookies)

เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของคุณให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยี ที่คล้ายคลึงกันเพื่อพัฒนาการเข้าถึง สินค้าหรือบริการ โฆษณาที่เหมาะสม และติดตามการใช้งานของคุณ เราใช้คุกกี้เพื่อระบุและติดตามผู้ใช้งาน เว็บไซต์และการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หากคุณไม่ต้องการให้มีคุกกี้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถตั้งค่าบราวเซอร์เพื่อ ปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของเราได้

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามหลักการ การรักษาความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพพร้อมใช้งาน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการสูญหายเข้าถึง ใช้เปลี่ยนแปลง หรือเปิดเผย นอกจากนี้เราจะจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภยั ของข้ลมูลส่วนบุคค ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกัน ด้านการบริหาร จัดการมาตรการป้องกัน ทางด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในการเข้าถึงหรือการควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่มีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเกิดขึ้น เราจะแจ้งให้สํานักงาน คณะกรรมการคุ้ม ครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ทราบเหตุเท่าที่สามารถกระทำได้ ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบพร้อมกับแนวทางเยียวยาโดยไม่ชักั ช้าผ่านช่องทางต่างๆเช่น เว็บไซต์ ข้อความ SMS อีเมล์ โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว 

เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นคร้ังคราวโดยคุณสามารถทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา นโยบาย นี้แก้ไขล่าสุดและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วัน ที่ 28 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดการติดต่อ 

หากคุณต้องการสอบถามขอ้มูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวัฉบับเจ้าหน้าที่รวมถึงการขอใช้สิทธิต่างๆคุณสามารถติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลของเราได้ดังนี้

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เมเปิลทราเวล จำกัด
126/42 หมู่ 5 ถ.ประชาอุทิศ 5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
อีเมล์ rsvn@maplephuket.com
เว็บไซต์ https://www.maplephuket.com/mapletravel
โทร 0932987829