Vietnam ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์

แพ็กเกจ 3 วัน 2 คืน เพียง 11,990 บาท/คน
 
Vietnam ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์— จัดมาให้แล้วค่าาาา ทริปลัดฟ้าไปเมืองยุโรปแห่งเอเชีย ‘ประเทศเวียดนาม’ ในราคาที่จับต้องได้ ประเทศที่คงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติไว้ได้อย่างดีเยี่ยม และมีอากาศดีจนติดอันดับต้นๆ ของโลก หลังจากเปิดประเทศอย่างเป็นทางการแล้ว เวียดนามจึงเป็นอีกหนึ่งหมุดที่ต้องไปเยือนให้ได้

น้องเมเปิลจัดทริปทัวร์เวียดนามกลาง เมืองดานัง นั่งกระเช้าไฟฟ้า นอนบานาฮิลส์ แวะถ่ายรูปเก๋ๆ ที่สะพานมือยักษ์ ชมสวนดอกไม้แห่งความรัก สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง และปล่อยใจไปกับสวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวประมง ล่องเรือกระด้งแห่งเมืองฮอยอัน เช็คอินสะพานญี่ปุ่น สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก ก่อนกลับแวะสักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง และช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ตแบบจุกๆ 

ราคานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ
 • พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าดำเนินการอื่นๆสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ค่าดำเนินการแจ้งเข้าออกประเทศ
 • ค่าอาหารพิเศษที่นอกเหนือจากที่รายการทัวร์กำหนด และ รวมถึงการรีเควสอาหารพิเศษต่างๆ เช่น อาหารเจ มังสวิรัติ อาหารทะเล เป็นต้น
 • ค่าบริการอื่นๆเพิ่มของสายการบิน เช่น ที่นั่ง อาหาร วีลแชร์ และ บริการเสริมอื่น (ถ้ามี)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1,200 บาท/ท่าน
 • ค่า ATK-Test ก่อนบิน24ชม. พร้อมกับใบรับรองภาษาอังกฤษ นักท่องเที่ยวจองและจ่ายค่าตรวจเอง
 • ค่าประกันสุขภาพ 200 บาท/ท่าน
 • ค่าเข้าชมหุ่นขี้ผึ้ง ณ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค
 • เข้าพักท่านเดียวเพิ่มเงิน 3,500 บาท/แพ็กเกจ
สำหรับใครที่สนใจแพ็กเกจเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ หรือแพ็กเกจทัวร์ต่างประเทศอื่นๆ สามารถสอบถามน้องเมเปิลได้ค่ะ

เงื่อนไข

 • จอง : วันนี้ – 21 ส.ค.65
 • เข้าพัก : วันนี้ – 24 ต.ค. 65
หมายเหตุ: ราคานี้จะต้องมีผู้ร่วมเดินทางอย่างน้อย 15 ท่าน