ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO TAKAYAMA

แพ็กเกจ 3 วัน 2 คืน เริ่มต้นเพียง 30,888 บาท/คน
ใครคิดถึงญี่ปุ่นเหมือนกันบ้างงง 💕
ทริปนี้น้องเมเปิลพาเหินฟ้าสู่เมืองโอซาก้า สัมผัสอากาศหนาวในฤดูหิมะ  บินตรงในราคาคุ้มเกินคุ้มกับทริปญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต เมืองเก่าทาคายาม่า และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เสาโทริอิพันต้นแห่งเกียวโต ชมปราสาททอง ณ วัดคินคะคุจิ 
 
ไม่พลาดไฮไลต์เด็ด! ชมงานสุดอลังการไฟล้านดวง ณ หมู่บ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ ไปเพลิดเพลินกับกิจกรรมฤดูหนาวพร้อมสัมผัสหิมะ ณ ลานสกีเมืองกุโจ ชมหมู่บ้านมรดกโลกการันตีโดย UNESCO ณ ชิราคาวาโกะ ช้อปปิ้งที่ซาคาเอะ ย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองนาโกย่า
แล้วไปเรียนรู้พิธีชงชา ณ วัดเฮอัน ชมความยิ่งใหญ่ของปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งจุใจ ณ EXPO City และย่านชินไซบาชิ พร้อมเช็คอิน ป้ายกูลิโกะแมน แห่งโดทงโบริ
 
ทั้งหมดนี้ราคาเริ่มต้นเพียง 30,888 บาท!!! จะบ้าหรอถูกเวอร์!!! เหมือนพูดเล่นแต่พูดจริงค่ะ เพราะน้องเมเปิลจัดมาให้จริงๆ คุ้มขนาดนี้ห้ามพลาดแล้วนะ! ไปตะลุยญี่ปุ่นกันค่ะ!!
 
ราคานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • อาหารบนเที่ยวบิน 1 มื้อ / เที่ยว น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กก. ถือขึ้นเครื่อง 7 กก.
 • ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ ท่านที่ต้องการเมนูอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ระบุ แจ้งเพื่อขอดูเมนูและค่าใช้จ่ายเพิ่มได้ (บริการน้ำดื่มวันละ 1ขวด)
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) ท่านที่ต้องการนอนห้อง 4 ท่าน หรือ ห้องพิเศษแบบครอบครัว หรือห้องอัพเกรด กรุณาแจ้งเพื่อสอบถามค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ตามขนาดของกรุ๊ปทัวร์ ท่านที่ต้องการแยกบัส หรือใช้รถขนาดเล็กเฉพาะครอบครัวของตัวเอง แจ้งเพื่อสอบถามค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเบี้ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกัน ท่านละ 500,000 บาท (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ อาการเจ็บป่วยหรือ โรคประจำตัว ) กรณีเสียชีวิต จากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่ากิจกรรม – ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆที่ลานสกีเมืองกุโจ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน กรณีที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วเท่านั้น
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,200 บาทค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 • ค่าตรวจ ATK หรือ RT-PCR ที่ไม่มีระบุในรายการทัวร์หากประเทศต้นทางหรือปลายทางมีกำหนดให้ตรวจ
สำหรับใครที่สนใจแพ็กเกจญี่ปุ่น หรือแพ็กเกจทัวร์ต่างประเทศอื่นๆ สามารถสอบถามน้องเมเปิลได้เลยค่ะ

เงื่อนไข

 • จอง : วันนี้ – 30 พ.ย. 65
 • เข้าพัก : 1 ธ.ค.65 – 15 มี.ค. 66
หมายเหตุ: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเท่านั้น